TERM- II    Syllabus  – 2023 – 2024

Class – I

Class – II

Class – III

Class – IV

Class – V

Class – VI

Class – VII

Class – VIII

Class – IX

Class – X

SCIENCE

Class – XI

Class – XII

COMMERCE

Class – XI

Class – XII

TERM- I    Syllabus  – 2023 – 2024

Class – I

Class – II

Class – III

Class – IV

Class – V

Class – VI

Class – VII

Class – VIII

Class – IX

Class – X

SCIENCE

Class – XI

Class – XII

COMMERCE

Class – XI

Class – XII